Radio Dingiral Fulbe

Ecoutez la radio par téléphonne au 01 78 90 06 90
Participez aux émissions en composant 09 77 19 55 85
skype: dingiral.fulbe
www.dingiralfulbe.com
contactez:adama@dingiralfulbe.com

logo Radio Dingiral Fulbe

Catégories: Albums | Laisser un commentaire

fulbe

Catégories: RADIO DINGIRAL FULBE | Laisser un commentaire

radio dingiral fulbe

Catégories: PULAAGU | Laisser un commentaire

RADIO DINGIRAL FULBE

Catégories: PULAAGU, RADIO DINGIRAL FULBE | 5 Commentaires

yimre

Miin mbi,eete mi ko Mammadu soh ngonmi

ko kaay leydi mali ngollotoomi ko rajo riraal kaay…

 

TIJJAANI AAN

Tijjaani  aan giɗo leñol.

Tijjaani  aan  seeydi aan, annaniima e nguurndam  maa ɓamtuude leñol.

Tijjaani  ko,a ganndo gantuɗo e ganndal.

Ko aan aanti aantini antooɓe leñol.

Aanni añɓe annooɓe antooɓe leñol.

Tijjaani  aan peeje ma ngaanni aañɓe leñol.

Peeje maa cuusni  ngenndiyankooɓe aantooɓe  leñol.

Seeydi  aan , annanii ma aantude ɓesngu  leñol.

Ko aan anndi aanni ɓeen leltinooɓe en-e gollal.

Tijjaani  peeje maa ceerata e hutoreede e ngol leñol.

Haa oo aduna taggee ɓaare e ngal baawal.

Heddo allah gooto e goodal.

Tijjaani  aan wilngo ñiiwa suddaare leñol.

kuɓɓuuɗo fooyre ɓamtaare leñol.

Loŋti  ɓiɓɓe leñol e loŋol ngol jaangol majjeere leñol.

Tijjaani  a- aawi antooɓe ngol  leñol.

A jannginii sukaaɓe ngenndiyankooɓe daraniiɓe leñol e koyngal.

jagganɓe leñol aadi caggal nduttotaako ha njiiya  ngal toowal.

Tijjaani e batte koyngal maa komin rewooɓe  e  keewal.

Tijjaani  a yehii,  kono  laawol  a  feraniimin  e ngal  dunal.

Tijjaani a  yehii, gaacce  a  yadaani  e ngal ɗanngal.

Tijjaani  maayde  bonaani  booni ko,o sikkaano ma,o  leelo e ngal gasgal.

Ñalnde  maayde maa leñol fof yettiima e peewal.

Tijjaani  ndee  maayde  taganimi jaardeema e ngal ɗemngal.

Ko anndudemi  ka jaalal caali ɓamtaare leñol.

Miijo  maa  e baɗal maa koyoo ɓamto ngal ɗemngal.

Ko  maayde ittumaa  e ngal gollal.

Ndeysaan miñiraagel , Alsaan e Alhusseeyni,yehii  accii en engal boowal.

Kodda Neene maayde nawaniima e cuɓal.

Moni kala, koko  jooɗii ne fa,di e lajal.

mboɗo ñaagii allah joomam e daangal.

Yo ɓuuɓane aan,e maayɓe juulɓe kala  e kuɓal.

Haa wonaana on aljanna koɗgol.

Amiin ya notatooɗo noddawol.

 

                                  Soh  Mamma  soh lollirɗo kamale..

Catégories: PULAREEJE | 3 Commentaires

Demmba Hammee Gisee

Catégories: PULAAGU | Tags: , | Laisser un commentaire

El hadji Ndiaye et Hamet Ly e nder PULAAR ACTU

Catégories: PULAAGU | 1 Commentaire

NJUULEN MO WUURI

Catégories: PULAAGU | Laisser un commentaire

TIDIANE ANNE

http://dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr/files/tijjaani_aan_-_03_-_piste_3.4.wma
2139749938.jpgTijjaani Aan »Wela Kosam »samedi 14 avril 2001/samedi 14 avril 2009 duuɓi hannde ko suuɗi leppi leydi.Senegaal,e leñol fulBe njetjittaa oo kikiiɗe,hoore biir 14/04/2001.
Afrik sunii,fulɓe mbaasi ganndo oo ngenndiyanke mo hulaani maayde,jeeyɗo fittaandu mum sabu leñol fulɓe.En mbaasi haa abada mo en ndañcataa en njiitataa.Gorko njiɗɗo mum e fodde leñol mum mo yebaaki..
Yoo yurmeende ALLAH won e makko e kala juulɗo mo oo tawoyi.
kono e nguurndam makko won eBBooje mawDe baDDe fayiida De Be ngonnoo e dow mum:

_ Fedde jaayndiyankooBe AFRIK FULBE
_ Haalirde FulBe e nder leyDeele 16 Afrik


Mbele Tijjani koko yehi,ndee fedde e ɗee eɓɓooje maayori?
Walla ko teɓɓitiiɗo woni ko woodaani?
Paamen tan fulɗe haa jooni no njogii ɗaminaare e ɓee ɓe Tijjaani Aan haalannoo.So ɓe nguuri yo ɓe tinno nde ɓe ndillinta sabaabu.
Pulaar no wiyannoo « Baaba maayii;galle bonii,ko wonBe e galle njennaa »

 

lefol pinal e Bamtaare

http://dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr/files/pinal_e_Bamtaare_-_01_-_BiBBe_leydi-nanaBe_diine.wma

 

Catégories: PULAAR | Tags: , | 19 Commentaires

Dominik e Nafisatu

                                                         DOMINIK  E NAFISATU!

 

 

Yuurnatooɓe joljole tuddunde yiiryiirnde ngam humpitde e humpitaade, on calminaama he teddungal mon. Adii tawo ko renndude en sunaare ngam dillannde yannde he ɓiyngel men NAFISATU JALLO e woytanaade kala kiranoowo Pulaagu ngam kabaaru muusngu njaltungu he innde leñol ngol tawi nganndiraɗen ko neɗɗaagu gila dawaa dawi.

 

Mi naataani he goongɗin’de walla fennude goodal ndeen heɓtere ngenaare, ngarat mi ko he duwanaade ɓesngu men ndewu e ngoru kala nde nguurata he jam, kisal e neɗɗaagu to nder e boowal kala.

 

Ndee dillere addanii renndo ngoo jiyanɗe ceerɗe haa woodi borjoŋeeɓe naattini heen geɗe godɗe ɗe ɓe njiyatnoo he mawɓe maɓɓe, ɓe pelliti

ɓakkude ɗum he dow keeceeje rimɓe, ɓe meeɗaani anndireede ko soofi.

 

Sammba Cooyel Bah fentii takamuƴulde mum he dow Kanhanɓe, kono so min ceertii e makko ko maa o seedtoo jeyndu ɓoosa he fudo dawaaɗi walla o faayda mbonnaaru e ndawu kadi o woonda ko kaŋko tigi jeyi goonga.

 

Sammba Bah tiiɗniima, ngati o firtaani aadi Geno he suudu Bahbaaɓe :

Jettateeɗo Bah nguurndam mum feccii ko he daawe 4. So o wuurii haa o

Heɓii duuɓi 15, o waɗtat wujjude, walla o maaya. So o heɓii 30, o waɗta woofed Geno, walla o maaya. So o heɓii 45, o waɗta fen’de, walla o maaya. Kala he maɓɓe keɓɗo duuɓi 46, oon tawata ko renndinii geɗe 3 ɗee, wona o timmii kellifaaɗo, dartiiɗo he darnde jiɗnaaɗo mum.

 

Sammba noon, hannde ko ko ɓuuɓni ɓernde kala mawɗo Bahbaho ngam

Yananeede haŋkadi o yonii dono etee o juutat balɗe. Ɓiyngel am en ngel wiyatee ko Nafisatu Jallo, Sammba noon inniri mo ko CAFƊO Jallo. Ndeen

Innde kam anɗen nganndi ko firata he pulaar, ndeke noon laawol yottiima

Oo gorko dokkuɗo debbo janano ndeen innde ngati o hollirii ndeke addani mo heñoraade yaltin’de winndannde makko ndee ko kiram makko he DOMINIK.

 

Jooni kam en paamii hakkunde Sammba Bah e Dominik ena waɗi niɓɓere nde potɗen hiñde. Dominik ana wiya ko tukkaaɗo (takkaaɗo), Sammba ana wiya oo debbo haani wiyeede ko Cafɗo Jallo; banndiraaɓe holi he ɓee

Worɓe mo laawol am en foti yottaade?

 

Jooni, woƴi min tawo ko ɓiyngel am en haa rokkee goonga mum, kono kadi ko alaa he sago min ngarta he Bahbaaɓe ɓee, min laaɓndoo so

tawii ko kam en neli Sammba Cooyel Bah yoo yan he am en. Hade wiɗto ngoo joofde, amin pawi juuɗe am en he Jaari Kodda Bah, Maymuuna Jibi Bah e Aminata Sammba Bah mbele ɓe ngona jukunnde haa ñaawoore Sammba Cooyel Bah ndee joofa.

 

Gila wiyaa Nafisati jeyaa ko Gine, Sayku Umar Bah, Mammadu Baayel e

Mammdu Bah mo mbooyo fof ndoganii Fuuta Jaloo ana mbiya ko jaayndeyaŋkooɓe pelle mum en, tawi noon ko yiylaade cafngal Nafisatu.

 

Diiye Bah gila nani yahdu mammadu baayel nduu, ko o cuutaniiɗo Sokno Mariyam KAN. Jooni, haadi Bahabaaɓe mbaɗtii hollude min jaambaraagal, ko min rentinooɓe rimɓe ɓee tuggi Dimat haa yottoo Mbotto. Min puɗɗoroo Madiina gunaas to galle Jalaaluddiini Bah, min paya galle Ceerno Buubu Bah to Baabaaɓe looti haa min njottoyoo galle ceerno Maamuudu Bah mo Jowol.

 

Beetawe ñaawoore ndee wonoyta ko les haaƴre wiyateende Suudu-

fowru. Jooni woƴi mi tan ko cellal e kisal ɓiyngel am en, kono maa min kollu Sammba Cooyel Bah e koreeji mum, so tawii cukalel bonii nehdi tawata ko mawɓe ɓee ko deƴƴuɓe ko nganndunoo. On njaaraama, haa

yeeso ko laawol…

 

 

                                          Ibraahiima Umar Kan – Katante leñol mo Aañam Yeroyaaɓe

 

Catégories: EERAANGO | Laisser un commentaire